Centrum doskonałości zawodowej (CoVEs)

Centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny
górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

Realizacja projektu odbywa się w ramach Planu rozwojowego – realizacja reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycja: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku dydaktycznego – siedziby BCU, utworzenie sali treningowej do prowadzenia zajęć z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia oraz pierwszej pomoc w warunkach podziemnego zakładu górniczego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie pracowni górnictwa 4.0 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie stanowiska do nauki prac murarskich pod ziemią wraz z zakupem zestawu rusztowań, zakup symulatorów do nauki spawania wraz z niezbędnym oprogramowaniem, stworzenie warsztatów utrzymania SMG wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa stanowiska przenośnika taśmowego wraz z zakupem pulpitu sterowniczego, zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych, opracowanie i wprowadzenie do ZSK kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali wraz z uzyskaniem praw do prowadzenia certyfikacji z tego zakres oraz realizacja programu szkoleń zawodowych związanych z Dziedziną.

Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerstwo – przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z KGHM Polska Miedź S.A., Związkiem Pracodawców Polska Miedź oraz Górniczą Izbą Przemysłowo Handlową.