Badania potrzeb pracodawców

Badanie potrzeb pracodawców z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych odnośnie potrzeb w zakresie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności oczekiwanych od pracowników będzie wykonywane raz do roku przez partnera BCU Związek Pracodawców Polska Miedź.

Zmiany techniczne i technologiczne, organizacyjne oraz procesowe skłaniają do poszukiwania w ramach polityki społeczno-ekonomicznej rozwiązań skierowanych na dopasowanie sfery kształcenia do potrzeb gospodarki i zmieniającego się rynku pracy.

Głównym celem badań kierowanych do pracodawców będzie pozyskanie informacji o popycie na pracę, a ich przedmiotem są potrzeby kadrowe i oczekiwania związane z kwalifikacjami zawodowymi pracowników branży wydobywczej rud metali i surowców mineralnych. Pozwoli to na dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Cel ten zostanie zrealizowany w rozbiciu na następujące cele szczegółowe:

 • Określenie kluczowych stanowisk oraz procesów biznesowych w badanej dziedzinie
 • Określenie oczekiwanych kierunków rozwoju umiejętności pracowników w badanej dziedzinie
 • Określenie umiejętności, których waga będzie rosła na kluczowych stanowiskach w badanej dziedzinie
 • Określenie nowych umiejętności
 • Określenie luki kompetencyjnej
 • Określenie potencjalnych zmian w strukturze zatrudnienia oraz nowych zawodów w perspektywie 5 lat

Metodologia badania:

Próba badawcza:

 1. Badania będą przeprowadzone we co najmniej 15 firmach zajmujących się produkcją w dziedzinie górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.
 2. W badaniach uczestniczyć będą eksperci z poszczególnych firm: 15 osób z pionu dyrektora, 15 osób z działów personalnych oraz 20 inżynierów.

Metody badawcze:

Badania będą prowadzone z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych, a w szczególności będą przeprowadzone w oparciu o:

 • Wywiad indywidualny pogłębiony z przedstawicielami firm. Celem wywiadów będzie określenie trendów rozwojowych i wyzwań w branży górniczej. Wyniki z wywiadów posłużą do opracowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy).
 • Przeprowadzenie ankiety online – 50 ekspertów; analiza wpływu wyzwań i trendów rozwojowych na umiejętności potrzebne w branży, określenie nowych umiejętności potrzebnych w przyszłości oraz tych, które zyskają na znaczeniu; określenie działań wspierających rozwój umiejętności
 • Wywiad indywidualny pogłębiony z przedstawicielami działów personalnych – analiza obecnych kompetencji na kluczowych stanowiskach oraz dostępnych na rynku pracy,

Efektem końcowym badania będzie publikacja raportu w formie cyfrowej zawierająca konkluzje z badań.

W kolejnych latach pytania zawarte w narzędziach badawczych (ankiety, wywiady) będą uwzględniały wyniki badań lat poprzednich, tak by w kolejnych edycjach zwiększać dokładność badania.

Raporty z badań będą ogólnie dostępne na platformie INFOZAWODOWE oraz na stronie BCU i będą mogły być wykorzystywane w całości lub we fragmentach przez nauczycieli zawodu, doradców zawodowych i samych uczniów, a także pracowników rozpoczynających pracę w branży.

Ponadto raporty będą przekazane pracodawcom biorącym udział w badaniu, instytucjom rynku pracy oraz organom prowadzącym szkoły kształcące w zawodach przypisanych do dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

Odbiorcami działania będą:

 • Pracodawcy – zakłady górnicze i firmy świadczące usługi na rzecz zakładów górniczych
  (tzw. podwykonawcy)
 • Pracodawcy – zakłady przeróbki kopalin stałych
 • Instytucje rynku pracy,
 • Władze oświatowe oraz organy prowadzące szkoły zawodowe

W trakcie projektu przebadanych zostanie około 100 osób, około 50 osób podczas każdego badania.

Badanie potrzeb pracodawców w zakresie dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych wpisuje się w następujące obszary działalności BCU 4.0 Górnictwa Rud Metali:

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca:

 1. wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie danej dziedziny,
 2. coroczne pozyskiwanie informacji od pracodawców dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody w danej dziedzinie,

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:

 1. korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.men.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny.