Rada BCU

Rada BCU Górnictwa Rud 4.0, jest platformą współpracy BCU z pracodawcami, partnerami społecznymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi poprzez powołanie ich przedstawicieli w skład Rady.

Rada to ciało społeczne, którego zadaniem jest czuwanie nad wysokimi standardami działalności BCU Górnictwa Rud 4.0 we wszystkich obszarach działalności: edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej.

Do obowiązków Rady należeć będzie

 1. rekomendowanie kierunków działania BCU Górnictwa Rud 4.0 z uwzględnieniem kierunków rozwoju branży w dziedzinie dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w kształceniu zawodowym,
 2. opiniowanie  planów działalności BCU Górnictwa Rud 4.0
 3. opiniowanie raportów kierownictwa BCU Górnictwa Rud 4.0 z realizacji założeń planu działalności na dany rok,
 4. opiniowanie programów szkoleń i przedsięwzięć edukacyjnych prowadzonych przez BCU Górnictwa Rud 4.0,
 5. doradzanie w realizacji zadań statutowych BCU Górnictwa Rud 4.0,
 6. rekomendowanie zasad współpracy BCU Górnictwa Rud 4.0 z polskimi i zagranicznymi centrami doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych, uczelniami, organami administracji oraz przedsiębiorcami z dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych, w tym zasad świadczenia specjalistycznych usług na rzecz tych podmiotów,
 7. wspieranie BCU Górnictwa Rud 4.0 we wszystkich obszarach działalności: edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej.

Rada swoje zalecenia i opinie będzie przedstawiała bezpośrednio kierownictwu oraz organowi prowadzącemu BCU Górnictwa Rud 4.0.

Rada BCU Górnictwa Rud 4.0 składa się z 15 członków powoływanych na 3 letnią kadencję.

Do kompetencji Rady BCU Górnictwa Rud 4.0 należy:

 • Uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki;
 • Uchwalanie Statutu;
 • Opiniowanie projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
 • Opiniowanie planu pracy placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki;

Skład Rady BCU Górnictwa Rud 4.0 – ostateczny skład Rady BCU jest ustalany.