Promocja BCU

W 2023 roku MEIN wprowadza do systemu oświaty nowy typ placówek oświatowych, jakim są branżowe centra umiejętności BCU realizujące koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). To ośrodki ukierunkowane branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych prowadzące działalność:

  • edukacyjno-szkoleniową,
  • wspierającą współpracę szkół i uczelni z pracodawcami,
  • innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
  • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Oferta BCU jest skierowana do uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr uzyskało dofinansowanie do projektu utworzenia BCU dla dziedziny górnictwo podziemne i przeróbka rud metali oraz surowców mineralnych.

Branżowe centra umiejętności są zakładane i prowadzone w oparciu o porozumienia gwarantujące współpracę organu prowadzącego szkołę i organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny.

Z przyjemnością informujemy, że partnerami MCKK w projekcie są: KGHM Polska Miedź S.A., Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Związek Pracodawców Polska Miedź.

PROJEKT: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcje, centrum doskonałości zawodowej (CoVEs)

BCU GÓRNICTWA RUD 4.0
centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

Realizacja projektu odbywa się w ramach Planu rozwojowego: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych (Dziedzina). Przedmiotem projektu jest budowa budynku dydaktycznego – siedziby BCU, utworzenie sali treningowej do prowadzenia zajęć z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia oraz pierwszej pomoc w warunkach podziemnego zakładu górniczego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie pracowni górnictwa 4.0 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie stanowiska do nauki prac murarskich pod ziemią wraz z zakupem zestawu rusztowań, zakup symulatorów do nauki spawania wraz z niezbędnym oprogramowaniem, stworzenie warsztatów utrzymania SMG wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa stanowiska przenośnika taśmowego wraz z zakupem pulpitu sterowniczego, zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych, opracowanie i wprowadzenie do ZSK kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali wraz z uzyskaniem praw do prowadzenia certyfikacji z tego zakres oraz realizacja programu szkoleń zawodowych związanych z Dziedziną.

Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerstwo – przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z KGHM Polska Miedź SA Związkiem Pracodawców Polska Miedź oraz Górniczą Izbą Przemysłowo Handlową

Więcej informacji: