Partnerstwo

Branżowe Centrum Umiejętności jest realizowane i będzie wspierane przez partnerstwa branżowe z Górniczą Izbą Przemysłowo Handlową, a także z KGHM Polska Miedź S.A. oraz ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH)

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) jest organizacją samorządu gospodarczego oraz organizacją pracodawców, zrzeszającą producentów kopalin, maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucje naukowo-badawcze. Izba reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków przed organami władzy publicznej oraz instytucjami UE. Jej podstawowym celem strategicznym jest reprezentowanie, wspieranie i ochrona interesów przedsiębiorców górniczych oraz firm i instytucji okołogórniczych w okresie transformacji energetycznej. GIPH działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz statutu. Zakres działania GIPH jest ogólnopolski.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, jest izbą gospodarczą, wpisaną do rejestru izb gospodarczych, prowadzonego przez 9 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000095169.

Izba monitoruje zmiany, ważnych dla działalności wszystkich podmiotów górniczych, aktów prawnych dotyczących m.in. geologii, energetyki, ochrony środowiska, odpadów wydobywczych, systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarniach, zamówień publicznych, obciążeń podatkowych – na poziomie krajowym, jak i europejskim. Izba wielokrotnie wnioskowała o skrócenie procedur administracyjnych, zmniejszenie formalności, a także wprowadzenie ochrony złóż surowców energetycznych i rud metali o znaczeniu strategicznym dla państwa.

W ostatnich latach wśród opiniowanych dokumentów można wymienić m.in. projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a także nowelizacje tej ustawy, projekt zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Większość  opiniowanych przez GIPH aktów prawnych związanych jest z podziemnym górnictwem i przeróbką rud metali i surowców mineralnych.

GIPH w ramach działających przy Izbie zespołów, np. ds. koncesji, ds. prawa geologicznego i górniczego, ds. podatków, ds. ochrony środowiska czy ds. energetyki, które wypracowują opinie, analizy i ekspertyzy, wielokrotnie wykorzystywane jako wystąpienia do władz różnego szczebla. Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, specjalistycznych komitetów, rad i innych gremiów zarówno w kraju, jak i za granicą.

GIPH pełni w Projekcie funkcję instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr. 51, poz. 298 z późn. zm.). KGHM jest spółką strategiczną Skarbu Państwa.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej KGHM wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 69 jednostek zależnych, zlokalizowanych na czterech kontynentach: Europie, Ameryce Północnej, Południowej i Azji.

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną KGHM Polska Miedź S.A.:

Górnictwo

 • Zakłady Górnicze „Lubin”
 • Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”
 • Zakłady Górnicze „Rudna”
 • Zakłady Wzbogacania Rud
 • Zakład Hydrotechniczny

Hutnictwo

 • Huta Miedzi „Głogów”
 • Huta Miedzi „Legnica”
 • Huta Miedzi „Cedynia”

Pozostałe

 • Centrala
 • Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
 • Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji

KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność geologiczno-górniczą i hutniczą. Spółka skupia się na kopalnictwie rud miedzi, produkcji miedzi oraz produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. Firma posiada koncesje na eksploatację polskich złóż szacowanych na około 26 mln ton miedzi. Pozwolą one na utrzymanie wydobycia rudy w Polsce na obecnym poziomie przez najbliższych 30–40 lat. 

KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świeci i szóstym producentem miedzi elektrolitycznej oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie.
W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto, koncentrat palladu i platyny, ołów, a także metale ziem rzadkich. KGHM wydobywa także sól kamienną. Głównymi produktami są: miedź rafinowana (katodowa), walcówka miedziana (do produkcji kabli i drutów), wlewki okrągłe i srebro rafinowane.

Zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje przede wszystkim:

 • kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
 • produkcję górniczą metali, m.in. miedzi, srebra, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu,
 • produkcję wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,
 • recykling metali nieżelaznych,
 • usługi budownictwa podziemnego,
 • produkcję maszyn i urządzeń górniczych,
 • usługi transportowe,
 • usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
 • produkcję kruszyw drogowych,
 • odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi.

KGHM prowadzi szeroki program kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych. Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń, w szczególności poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych. Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych priorytetów strategicznych. Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. W zakresie szkoleń pracowniczych, KGHM ściśle współpracuje z MCKK, zlecając MCKK przygotowanie i realizację szkoleń.

Związek Pracodawców Polska Miedź (ZPPM)

Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacji pracodawców (tekst jednolity D.U. 2022, poz.97).

ZPPM jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Założycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej.

Związek ma na celu obronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców, a w szczególności:

 • Działanie na rzecz członków i reprezentowanie ich interesów w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych;
 • Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców (prawo geologiczne i górnicze)
 • Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
 • Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców, w tym uczestniczył w pracach nad dokumentami strategicznymi będącymi podstawą dla potencjalnych inicjatyw legislacyjnych, w szczególności w obszarze górnictwa, przetwórstwa, gospodarki surowcami, energetyki

Działania ZPPM, w obszarze współpracy z organizacjami pracodawców, zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, koncentruje się na utrzymaniu posiadanych przez Związek wpływów w organizacjach zrzeszających pracodawców, w tym z branży wydobywczej i przetwórstwa metali. Wśród przyjętych priorytetów znajduje się również efektywniejsze korzystanie z zasobów wiedzy tych organizacji oraz wpływ na ostateczny kształt stanowisk reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Zapewnienie możliwości udziału ekspertów Związku w pracach organizacji zrzeszających pracodawców z branży wydobywczej i przetwórstwa metali.

ZPPM aktywnie współpracuje z mediami wspierającymi pozytywny wizerunek przedsiębiorców i pracodawców przemysłu wydobywczego.