Promocja zawodów – wirtualne targi pracy

Targi organizowane są przez partnera branżowego BCU – Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

 BCU Górnictwa Rud 4.0 prowadzi kampanię informacyjną na temat zawodów kluczowych dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych, takich jak górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik przeróbki kopalin stałych, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, a także stanowisk pracy związanych z ww. dziedziną, gdzie wymagana wiedza zawodowa wykracza poza daną dziedzinę (np. automatyk specjalizujący się w automatyce transportu poziomego lub górniczej automatyce zabezpieczeniowej, elektryk pod ziemią, mechanik maszyn i urządzeń, operator taśmociągu, spawacz pod ziemią itp.,) Celem targów będzie opracowanie i realizacja kampanii reklamowej dotyczącej poszukiwanych zawodów w branży zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Kampania będzie koncentrowała się na grupach decydujących o wyborze zawodu, tj. rodzicach ósmoklasistów (wybór szkoły i kierunków kształcenia), uczniów szkół technicznych i branżowych (informowanie o możliwościach zatrudnienia) oraz takich, które rozważają zmianę zawodu, lub uzupełnienie wykształcenia np. absolwenci liceów ogólnokształcących.

Podczas kampanii wykorzystywane będą ogólnopolskie media internetowe oraz media na terenach, gdzie są zlokalizowane szkoły i zakłady przemysłu wydobywczego rud metali i surowców mineralnych -Dolny Śląsk, a szczególnie powiat lubiński, polkowicki, głogowski, lwówecki i bolesławiecki. Informacje o zawodach poszukiwanych w ramach Dziedziny będą również publikowane na stronie infozawodowe.mem.gov.pl

Wybór formy targów wirtualnych pozwoli uczestnikom, bez względu na ewentualną niepełnosprawność na pełne uczestnictwo w zaplanowanych działaniach promocyjnych

Wirtualne targi pracy będą organizowane raz, a przez dwa kolejne lata będą dostępne w sieci prezentacje wystawców, z możliwością aktualizacji przez 2 kolejne lata.

Odbiorcy działania:

 • Uczniowie i rodzice ósmoklasistów
 • Doradcy zawodowi szkół regionu
 • Nauczyciele szkół zawodowych (branżowych i technikum) oraz studenci
 • Uczniowie szkół zawodowych (branżowych i technikum) oraz studenci
 • Pracownicy zakładów górniczych
 • Pracownicy zakładów przeróbki kopalin stałych
 • Pracownicy firm świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych (tzw. podwykonawcy)
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wirtualne targi pracy wpisuje się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa:

 1. upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z Dziedziną.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:

 1. korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny
 2. wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,
 3. promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie,
 4. upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.,
 5. wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie.