Turniej z zakresu zrównoważonego rozwoju

Turniej z zakresu zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym rud metali BCU Górnictwa Rud 4.0 Związek Pracodawców Polska Miedź zorganizuje dla uczniów turniej z zakresu zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym rud metali.

Organizacja dwuetapowego turnieju tematycznego dla uczniów szkół branżowych i techników prowadzących kształcenie w zawodach górnik eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny, technik górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych oraz technik przeróbki kopalin stałych.

 • Etap I – wyłonienie przedstawiciela szkoły do udziału w etapie międzyszkolnym (forma pisemna lub elektroniczna)
 • Etap II – międzyszkolny: konkurs ustny dla uczniów technikum i szkoły branżowej (w jednej lub w dwóch grupach osobno dla każdego typu szkoły – w zależności od ilości chętnych) prowadzony w konwencji turnieju „jeden z 10-ciu”

Celem turnieju jest zwrócenie uwagi oraz zainteresowanie uczniów szkół zawodowych, a także nauczycieli zawodu trendami zrównoważonego rozwoju oraz transformacji ekologicznej w procesie technologicznym występującym przy podziemnej eksploatacji i przeróbce rud metali i surowców mineralnych, zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej rozwiązaniami wskazanymi w dokumencie EKSE CCMI/176: Cyfrowe górnictwo w Europie: nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej produkcji surowców.

Realizacja zadania będzie przebiegała w następujących krokach:

 1. Opracowanie regulaminu turnieju
 2. Powołanie Rady Programowej turnieju do której zostaną zaproszeni przedstawiciele zakładów przemysłu wydobywczego rud metali – zarówno kopalń jak i przeróbki, przedstawiciele oświaty i nauki oraz przedstawiciel BCU. Rada programowa wyłoni jury konkursu w danym roku.
 3. Opracowanie materiałów edukacyjnych obejmujących zakres merytoryczny turnieju
 4. Ogłoszenie turnieju – harmonogramu działań, regulaminu i materiałów edukacyjnych na stronie BCU oraz na platformie INFOZAWODOWE, a także w mediach społecznościowych
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych – wyłonienie finalistów
 6. Przeprowadzenie etapu międzyszkolnego w formule turnieju „jeden z 10-ciu”. Etap międzyszkolny może być przeprowadzony w ramach organizowanej przez BCU konferencji z zakresu transformacji ekologicznej lub seminarium – dzień otwarty przemysłu wydobywczego rud metali.
 7. Wyłonienie zwycięzców konkursu i przyznanie nagród.
 8. Przekazanie informacji o wynikach konkursu na stronie BCU, na platformie INFOZAWODOWE, a także do szkół i przedsiębiorców dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

W ramach Projektu zostanie zorganizowana 1 edycja turnieju. Adresatami turnieju będą uczniowie szkół branżowych i techników prowadzących kształcenie w zawodach górnik eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny, technik górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych oraz technik przeróbki kopalin stałych.

Turniej ma na celu podnoszenie stopnia świadomości społecznej w zakresie najwyższych standardów ekologicznych, szczególnie wśród młodzieży przygotowującej się do podjęcia pracy w dziedzinie górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych. Zasadne jest by stale i na różnymi metodami zwiększać dostęp edukacji do nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie, aby mogła ona sprostać wyzwaniom związanym z przygotowaniem kadr dla górnictwa wg koncepcji zero harm. Turniej także, dzięki przygotowywanym materiałom edukacyjnym, pozwoli skutecznie propagować wiedzę na temat współczesnego górnictwa rud metali oraz kierunków jego rozwoju, w tym informacji o nowych technologiach wprowadzanych do stosowania w przemyśle wydobywczym. nowym podejściem i koncepcjami, które pozwolą na produkcję w zrównoważony sposób przy jednoczesnym zdobywaniu zaufania społeczeństwa w zakresie czystych i bezpiecznych metod wydobywania i przetwarzania.

Turniej z zakresu zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym rud metali wpisuje się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa – w zakresie:

 1. zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w danej dziedzinie oraz wyników badań i analiz dotyczących dziedziny,
 2. upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w dziedzinie,
 3. upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z dziedziną.