Lekcje zawodoznawcze dla uczniów i doradców zawodowych

Lekcje zawodoznawcze w BCU Górnictwa Rud 4.0 pomyślane zostały jako oferta wspomagająca podejmowanie decyzji odnośnie dalszych kierunków kształcenia przez uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Lekcje będą miały formę spotkania z doświadczonymi fachowcami z danego zawodu z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych, którzy prezentują specyfikę zadań zawodowych, przed którymi staną w przyszłości absolwenci konkretnych kierunków kształcenia. Do prezentowania zawodów zaproszeni zostaną aktualni i emerytowani pracownicy zakładów produkcyjnych z dziedziny, gdyż odnoszenie się przez nich do własnych doświadczeń zawodowych pozwoli na zwiększenie siły przekazu.

Prezentacje będą wzbogacone o materiały audiowizualne pomocne w zrozumieniu specyfiki zawodu. W trakcie lekcji demonstrowane będą również możliwości warsztatów i pracowni BCU, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu dla adeptów dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.

Przedstawione zostaną zawody i obszar kształcenia, możliwości zatrudnienia dla absolwentów oraz potencjalne ścieżki kariery zawodowej. Prowadzący lekcję postarają się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące młodzież pytania.

Prezentowane będą wszystkie zawody z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.

W miarę zgłaszanych przez szkoły potrzeb lekcje mogą zostać wzbogacone o warsztaty dla doradców i wychowawców w zakresie rozpoznawania u uczniów predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień cennych z perspektywy przemysłu wydobywczego rud metali i surowców mineralnych.

Zaproszenie na lekcje zawodoznawcze kierowane będzie do dyrektorów szkół kształcących w dziedzinie (głównie powiat lubiński, polkowicki i głogowski) bezpośrednio, a za pośrednictwem dyrektorów także do doradców zawodowych, uczniów i rodziców.

Terminy lekcji będą ustalane każdorazowo z zainteresowaną szkołą podstawową.
Planuje się przeprowadzić 6 spotkań dla uczniów oraz doradców zawodowych.
Lekcje zawodoznawcze wpisują się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca:
• wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE.

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa:
• zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w danej dziedzinie oraz wyników badań i analiz dotyczących dziedziny,
• upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym związanych z daną dziedziną.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:
• wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego,
• promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie,
• wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie.