Certyfikacja

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji  w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży.

Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

W prace nad ramami angażowane są organizacje branżowe i przedstawicieli firm z poszczególnych sektorów. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Przedstawiciele branży są więc jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przygotowuje proces certyfikacji sektorowej dla dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.