Górnictwo przyszłości – dzień otwarty przemysłu wydobywczego rud metali

Przedsięwzięcie planowane na II kwartał 2024 roku.

Podczas konferencji zorganizowanej przez partnera BCU firmę KGHM Polska Miedź S.A. zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania stosowane w przemyśle wydobywczym rud metali, informacje na temat obecnych i planowanych zmian procesu technologicznego tak, aby nauczyciele, studenci i inni uczestnicy mieli świadomość w jakim kierunku aktualnie rozwija się górnictwo i przeróbka rud metali i surowców mineralnych.

Konferencja będzie miała charakter popularnonaukowy. Wśród prelegentów wystąpią przedstawiciele nauki, eksperci organizacji branżowych oraz przedsiębiorców (np. KGHM), propagatorzy nauki, specjaliści z zakresu zrównoważonego rozwoju. W programie będą zaakcentowane treści związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Informacje o konferencji oraz materiał podsumowujący wystąpienia będą dostępne na platformie INFOZAWODOWE.

Po konferencji przewidziane jest spotkanie umożliwiające rozwijanie bezpośrednich kontaktów między szkołami, uczelniami, a przedsiębiorstwami działającymi w dziedzinie górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych

Konferencji będzie towarzyszyć informacja na temat zawodów i umiejętności poszukiwanych w przemyśle górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych.

Konferencja będzie zorganizowana w pomieszczeniach umożliwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami.

Odbiorcy działania:

 • Dyrektorzy szkół
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych – teoretycznych i praktycznych oraz przedstawiciele szkół
 • Nauczyciele akademiccy studiów praktycznych/ zawodowych
 • Studenci kierunków górniczych lub planujący pracę na rzecz górnictwa rud metali i surowców mineralnych
 • Uczniowie szkół zawodowych (branżowych i technikum) zainteresowani problematyką
 • Pracownicy przemysłu wydobywczego
 • Pracownicy firm świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych (tzw. podwykonawcy)

Każda konferencja liczyć będzie od 50-80 uczestników.

Rozwój technologii, inwestycje w ciągu technologicznym zakładów wydobywających rudy metali (np. w KGHM) następują szybko i dynamicznie. Tempo zmian powoduje, że programy edukacyjne nie nadążają za dostosowaniem do potrzeb biznesu. Kluczowym w tej sytuacji jest stworzenie okazji do wspólnej pracy i budowanie osobistych relacji w trójkątach przemysł- nauka – szkoła. Zaplanowane działania pozwolą na szybki i efektywny transfer aktualnej wiedzy z biznesu do świata edukacji, co pozwoli, z kolei, na budowanie atrakcyjnego i aktualnego przekazu wiedzy uczniom, studentom
i słuchaczom. Podstawowy cel realizacji działań w ramach zadania to stworzenie platformy do kontaktu i zbudowania ekosystemu wymiany aktualnej wiedzy branżowej.

Konferencja wpisuje się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca:

 1. wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,
 2. wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie dziedziny,

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa:

 1. zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w danej dziedzinie oraz wyników badań i analiz dotyczących danej dziedziny,
 2. upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w danej dziedzinie,

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:

 1. korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny,
 2. promocja zawodów i kształcenia w danej dziedzinie,
 3. wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie