Konferencja „Bezpieczny i innowacyjny przemysł wydobywczy rud metali – Surowce 4.0”

Konferencja organizowana przez partnera branżowego BCU – Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami technologicznymi, organizacyjnymi oraz procesem technologicznym występującym przy podziemnej eksploatacji i przeróbce rud metali i surowców mineralnych oraz bezpieczeństwem pracy, zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej rozwiązaniami wskazanymi w dokumencie EKSE CCMI/176: „Cyfrowe górnictwo w Europie: nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej produkcji surowców”.

Celem zadania będzie przedstawienie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży oraz
w przyszłości zaimplementowanie ich w szkolnictwie branżowym.

Konferencja ma na celu pozyskanie wiedzy na temat współczesnego górnictwa rud metali oraz kierunków jego rozwoju, w tym informacji o nowych technologiach wprowadzanych do stosowania
w przemyśle wydobywczym.

Po konferencji opracowana zostanie publikacja (także w formie cyfrowej) zawierająca treści z dziedziny, np. bezpieczeństwo i higiena pracy, ekologia, wiedza branżowa, cele zrównoważonego rozwoju, etc.

Materiały będą ogólnie dostępne na platformie INFOZAWODOWE i będą mogły być wykorzystywane
w całości lub we fragmentach przez nauczycieli zawodu, doradców zawodowych i samych uczniów,
a także pracowników rozpoczynających pracę w branży.

Konferencja będzie obejmowała tematy związane z :

 • narzędziami oraz rozwiązaniami w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym, przeróbki rud metali i surowców mineralnych,
 • nowymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi w procesie wydobycia i produkcji surowców (cyfrowy bliźniak, analityka predykcyjna, cyberbezpieczeństwo, 5G, przemysłowy Internet rzeczy, zdalne sterowanie oraz kontrola procesów, VR/AR),
 • górnictwem przyszłości – kierunkami prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożeń nowatorskich rozwiązań w górnictwie i przeróbce rud metali,
 • automatyzacją i robotyzacja w w/w dziedzinach,
 • smart mining (nowoczesne, inteligentne, niskoemisyjne i autonomiczne technologie dla zrównoważonego i bezpiecznego górnictwa przyszłości).

Konferencja będzie miała formę tradycyjna z transmisją w Internecie pozwalającą na zdalne uczestnictwo.

Przedsięwzięcie planowane na 2025 rok.

Odbiorcy działania:

 • Nauczyciele szkół zawodowych (branżowych i technikum) oraz studenci
 • Uczniowie szkół zawodowych (branżowych i technikum) oraz studenci
 • Pracownicy zakładów górniczych
 • Pracownicy zakładów przeróbki kopalin stałych
 • Pracownicy firm świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych (tzw. podwykonawcy)

Konferencja będzie ogólnie dostępna. Z doświadczenia płynącego z realizacji podobnych przedsięwzięć wynika, że uczestniczyć w spotkaniu będzie co najmniej 80 osób (oraz około 100 w firmie online) –
w całości lub w wybranych modułach

Zgodnie z trendami światowymi cyfryzacja górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych zwiększa produktywność, poprawia efektywność środowiskową oraz zwiększa przejrzystość i dialog z instytucjami edukacyjnymi, które działają w branży. W związku z cyfryzacją sektora i jego transformacją pracownicy, nauczyciele oraz uczniowie muszą mieć dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, aby móc sprostać wyzwaniom związanym z przemysłem 4.0 i przyszłymi zmianami technologicznymi.

Konferencja obejmie kluczowe obszary z punktu widzenia branży – budowanie nawyku uczenia się przez całe życie, wykorzystanie technologii do nauki, budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach przemysłu 4.0.

Ponadto będzie aktualnym źródłem podstawowych wiadomości o technologii wydobycia i przeróbki rud metali oraz kierunkach rozwoju tej branży

Konferencja wpisuje się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca:

 1. wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,
 2. wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie danej dziedziny.

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa:

 1. upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w danej dziedzinie.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:

 1. korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny;
 2. upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.
 3. wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie poprzez prezentację rozwiązań cyfrowych w górnictwie podziemnym, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.