Seminarium „Transformacja ekologiczna w przemyśle wydobywczym rud metali”

Celem seminarium organizowanego przez partnera BCU Związek Pracodawców Polska Miedź będzie przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (ekologii) stosowanych w branży oraz w przyszłości zaimplementowanie ich w szkolnictwie branżowym.

Seminarium ma na celu pozyskanie wiedzy na temat współczesnego górnictwa rud metali oraz kierunków jego rozwoju, w tym informacji o nowych technologiach wprowadzanych do stosowania w przemyśle wydobywczym, nowych podejściach i koncepcjami, które pozwolą na produkcję w zrównoważony sposób przy jednoczesnym zdobywaniu zaufania społeczeństwa w zakresie czystych i bezpiecznych metod wydobywania i przetwarzania.

Po seminarium opracowana zostanie publikacja (także w formie cyfrowej) zawierająca treści z dziedziny, np. ekologia, wiedza branżowa, cele zrównoważonego rozwoju, etc.

Materiały będą ogólnie dostępne na platformie INFOZAWODOWE i będą mogły być wykorzystywane
w całości lub we fragmentach przez nauczycieli zawodu, doradców zawodowych i samych uczniów, a także pracowników rozpoczynających pracę w dziedzinie.

Seminarium będzie obejmowało tematy związane z:

 • narzędziami oraz rozwiązaniami w dziedzinie zrównoważony rozwój i ekologia w górnictwie podziemnym, przeróbka rud metali i surowców mineralnych,
 • przełomowymi koncepcjami i rozwiązaniami dotyczącymi zrównoważonego poszukiwania, wydobycia lub przetwarzania (gospodarka cyrkularna, ESG, ESRS, odpowiedzialność środowiskowa),
 • górnictwem przyszłości – kierunkami prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożeń nowatorskich rozwiązań w górnictwie i przeróbce rud metali,
 • postępem technologicznym, który zwiększa efektywne wykorzystanie materiałów i zasobów oraz prowadzi do ograniczenia ilości odpadów i do ich recyklingu, zgodnie z planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (COM/2015/0614, zaktualizowanym ostatnio przez COM/2020/98),
 • smart mining (nowoczesne, inteligentne, niskoemisyjne i autonomiczne technologie dla zrównoważonego i ekologicznegogórnictwa przyszłości).

Seminarium będzie miało formę tradycyjną z transmisją w Internecie pozwalającą na zdalne uczestnictwo.

Odbiorcy działania:

 • Nauczyciele szkół zawodowych (branżowych i technikum) oraz studenci
 • Uczniowie szkół zawodowych (branżowych i technikum) oraz studenci
 • Pracownicy zakładów górniczych
 • Pracownicy zakładów przeróbki kopalin stałych
 • Pracownicy firm świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych (tzw. podwykonawcy)

Seminarium będzie ogólnie dostępne. Z doświadczenia płynącego z realizacji podobnych przedsięwzięć wynika, że uczestniczyć w spotkaniu będzie co najmniej 80 osób (oraz około 100 w firmie online) – w całości lub z wybranych modułów.

Seminarium obejmie kluczowe obszary z punktu widzenia branży – budowanie nawyku uczenia się przez całe życie, wykorzystanie technologii do nauki, budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Ponadto będzie aktualnym źródłem podstawowych wiadomości o technologii zrównoważonego wydobycia i przeróbki rud metali oraz kierunkach rozwoju tej branży

Seminarium wpisuje się w następujące obszary działalności BCU Górnictwa Rud 4.0:

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca:

 1. wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie, w tym
  z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE;
 2. wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach
  tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie dziedziny.

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa:

 1. upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej w danej dziedzinie.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna:

 1. korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (infozawodowe.mein.gov.pl) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących dziedziny;
 2. upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.,
 3. wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy w danej dziedzinie poprzez prezentację rozwiązań cyfrowych w górnictwie podziemnym, przeróbka rud metali i surowców mineralnych.